Σήμερα η πρόσληψη 2.500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών | ΣΕ ΦΕΚ η τροπολογία για τους αναπληρωτές

Σήμερα η πρόσληψη 2.500 αναπληρωτών εκπαιδευτικών | ΣΕ ΦΕΚ η τροπολογία για τους αναπληρωτές

Συνολικά 2.500 εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν σήμερα,Τετάρτη,ως αναπληρωτές, σύμφωνα με δήλωση του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας Γ. Κατσαρό στο esos.

Από αυτούς οι 1.700 εκπαιδευτικοί θα προσληφθούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι υπόλοιποι στην Πρωτοβάθμια.

Επιπλέον την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη , όπως ήδη είναι γνωστό, το υπουργείο Παιδείας  έχει προγραμματίσει την  πρόσληψη άλλων  2.700    εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή.

ΣΕ ΦΕΚ  η τροπολογία  για τους αναπληρωτές

Στο μεταξύ δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η τροπολογία  που ψηφίστηκε στη Βουλή   με την οποία:

Α. Αντιμετωπίζεται το ζήτημα του ορισμού ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που τοποθετήθηκαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή διαμένουν σε αυτήν και υπείχαν την υποχρέωση μετακίνησης προς άλλες περιοχές.

Συγκεκριμένα, αποκλειστικά για το σχολικό έτος 2023-2024, ορίζεται ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας η 7η.9.2023, από την οποία και εκκινούν τα μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα.
Επιπλέον, η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης λογίζεται ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας για θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε αξιολογικούς Πίνακες κατάταξης.

Β. Προβλέπεται αύξηση των ποσών της χρηματοδότησης από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., σε βάρος των οικείων συλλογικών αποφάσεων των ετών 2023 και 2024.

sxoleia 1 1

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας

Ρυθμίσεις νια τους προσωρινούς αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νια το σχολικό έτος 2023-2024 – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4283/20 14

1. Εξαιρετικά κατά το σχολικό έτος 2023-2024, για τους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικότερα σε όσους από αυτούς τοποθετήθηκαν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ή διαμένουν σε αυτήν και υπείχαν την υποχρέωση μετακίνησης προς άλλες περιοχές, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα και κατάρτισης της σύμβασης εργασίας λογίζεται η 7η Σεπτεμβρίου 2023, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ανάληψης υπηρεσίας εντός του μηνός Σεπτεμβρίου 2023. Από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου εκκινούν τα μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Για Θέματα προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας λογίζεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης.

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), περί της χρήσης πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), συμπεριλαμβανομένων ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης στα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων, αντικαθίσταται και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

foto education notebook phone

«Αρθρο 19

Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Για την πληρωμή των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.ΕΠ.) και Ειδικού Βοηθητικού συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών που προσλαμβάνονται αντικειμένων/μαθημάτων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία και αμείβονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 151323/Ε2/13.9.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, ‘Ερευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β’ 3370), καθώς και των εμπειροτεχνών ιδιωτών που προσλαμβάνονται για τη διδασκαλία μαθημάτων μουσικής ειδίκευσης και άσκησης οτα εργαστήρια των Μουσικών Σχολείων και αμείβονται σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2/64978/0022/14.11.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 1671), μπορεί να γίνει χρήση πόρων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση ‘Εργων (ΣΑΕ) 445/2 του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
Επενδύσεων του Προσωπικού (Ε.ΒΠ.), για τη διδασκαλία καθώς και Επενδύσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2023 και συγκεκριμένα το έργο με κωδικό 2019ΣΕ44520000 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.Ε.Β.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει του άρθρου 44 του ν. 5029/2023 (Α’ 55), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», έως το ποσό των ενενήντα πέντε εκατομμυρίων εκατόν δέκα έξι χιλιάδων (95.116.000) ευρώ και την οικεία συλλογική απόφαση του έτους 2024 έως το ποσό των εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (64.985.760) ευρώ και αντίστοιχα έργα Συλλογικής Απόφασης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού του έτους 2023 έως το ποσό των εκατόν είκοσι οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων δεκατριών χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ενός (128.213.371) ευρώ.».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *