Γιατί καθυστερεί η απόφαση του ΣτΕ για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά; | Σε αναμονή ο Γιώργος Προκοπίου και οι εργαζόμενοι

Γιατί καθυστερεί η απόφαση του ΣτΕ για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά; | Σε αναμονή ο Γιώργος Προκοπίου και οι εργαζόμενοι

Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Δημήτριος Σκαλτσούνης είχε γνωστοποιήσει στις 23 Μαΐου του τρέχοντος έτους, στην επίσημη ενημέρωση του ότι απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια του ΣτΕ οι δύο αιτήσεις ακύρωσης που είχε καταθέσει ο Δήμος Χαϊδαρίου για τους διαγωνισμούς των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και είχε προαναγγείλει ότι «η δημοσίευση των αποφάσεων αναμένεται εντός του Οκτωβρίου τρέχοντος έτους», ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

κείμενο Σάββας Αθανασίου

Υπενθυμίζεται ότι στον διαγωνισμό είχε πλειοδοτήσει η «MILINA ENTERPRISES COMPANY LIMITED» του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου, έναντι τιμήματος 37.316.041 ευρώ.

Μετά τη διενέργεια των διαγωνισμών, η Βουλή ψήφισε ευνοϊκές διατάξεις για τη μελλοντική λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, επιλύοντας προβλήματα για τις υπάρχουσες αυθαίρετες κατασκευές και τις χρήσεις του αιγιαλού.

Οι ναυτιλιακοί παράγοντες, καθώς και οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, αισιοδοξούν ότι σύντομα θα αναλάβει τη διαχείριση των Ναυπηγείων ο Γιώργος Προκοπίου, ωστόσο, δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τη μη δημοσίευση ακόμη των δύο αποφάσεων του ΣτΕ.

Βέβαια, υπάρχουν οι συνεχείς διαβεβαιώσεις και του πρωθυπουργού και σημαντικών υπουργών της κυβέρνησης ότι έως το τέλος του Δεκεμβρίου θα υπογραφούν τα τελικά συμβόλαια μεταβίβασης του Ναυπηγείων Σκαραμαγκά.

Πάντως, οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά περιμένουν να λυθεί με νομοθετική ρύθμιση το θέμα της καταβολής των χρημάτων του ICC και δεν κρύβουν την αγωνία τους σχετικά με τις ανεπίσημες πληροφορίες ότι τελικά δεν θα δοθεί το σύνολο του ποσού στους εργαζόμενους, αλλά ότι θα μοιραστεί από τον διαχειριστή σύμφωνα με τους κανόνες της ειδικής διαχείρισης, πράγμα που αν συμβεί θα οδηγήσει σε καταβολή σημαντικά μικρότερου ποσού προς τους εργαζόμενους.

211222155830 giorgos prokopiou

Η ανακοίνωση του προέδρου του ΣτΕ

Στις 23 Μαΐου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, είχε ανακοινώσει τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 8 του π.δ. 18/1989, όπως προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4786/2021,

την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συνήλθε σε διάσκεψη δύο υποθέσεων του Δήμου Χαϊδαρίου, αμφοτέρων με εισηγήτρια τη Σύμβουλο Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη, οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη δικάσιμο της 11ης Μαρτίου 2022.

1. Το Δικαστήριο απέρριψε την πρώτη αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Χαϊδαρίου κατά (α) της από 4.6.2021 προκήρυξης της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου – ΕΤΑΔ ΑΕ για τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την πώληση ακινήτου-τμήματος της μείζονος έκτασης των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, εμβαδού 332.137,34 τ.μ. και β) της από 7.7.2021 απόφασης του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ, περί ανακήρυξης οριστικού πλειοδότη, αφού έκρινε, με μειοψηφία ενός μέλους, ότι στερείται δικαιοδοσίας για την εκδίκασή της, δεδομένου ότι πρόκειται περί ιδιωτικής διαφοράς.

Και τούτο διότι: ι) το περιλαμβανόμενο στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο τμήμα παλαιού αιγιαλού περίπου 216 στρεμμάτων ανήκει στην κυριότητα της ΕΤΑΔ, ως τμήμα της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου (άρθρα 2 παρ. 5 ν. 2971/2001, 196 παρ. 4 ν. 4389/2016), η δε μεταγενέστερη νομοθετική τροποποίηση του χαρακτήρα του παλαιού αιγιαλού και ο χαρακτηρισμός του ως κοινοχρήστου (άρθρο 24 ν. 4607/2019), ερμηνευόμενη καθ’ ύλην και κατά χρόνον, δεν καταλαμβάνει το μεταβιβαζόμενο τμήμα παλαιού αιγιαλού· ιι) το υπόλοιπο τμήμα του μεταβιβαζομένου ακινήτου, 116 περίπου στρεμμάτων, περιήλθε στην κυριότητα της ΕΤΑΔ μετά από σύμβαση ανταλλαγής με την Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ-ΕΝΑΕ και ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου.

Περαιτέρω, το Δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη στο άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 4664/2020 (ως ισχύει) και μνημονευόμενη στην ως άνω προκήρυξη δυνατότητα του λειτουργούντος νομίμως ναυπηγείου να συνάψει σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο περί αποκλειστικής χρήσης επί της ζώνης ή τμημάτων της ζώνης αιγιαλού έμπροσθεν των εγκαταστάσεων του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά και επί του αναγκαίου θαλάσσιου χώρου, αντί ανταλλάγματος (το ύψος του οποίου έχει ήδη καθορισθεί με την απόφαση του Προϊσταμένου της Γ.Δ. Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης), για τη σύναψη της οποίας ο λειτουργών νομίμως ναυπηγείο υποβάλλει αίτημα στην Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά Νήσων Δυτικής Αττικής (άρθρο 1 της ως άνω απόφασης), έκρινε, με μειοψηφία δύο μελών, ότι αιτιάσεις κατά της ως άνω παραχώρησης μπορούν να προβληθούν μόνο κατά της ρητής ή τεκμαιρόμενης αποδοχής του σχετικού αιτήματος, όχι δε στο πλαίσιο της παρούσας δίκης κατά πράξεων της ΕΤΑΔ και ότι, ως εκ τούτου, δεν επηρεάζεται η προαναφερόμενη κρίση περί έλλειψης δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου.

2. Το Δικαστήριο απέρριψε τη δεύτερη αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Χαϊδαρίου κατά α) της από 3.6.2021 πρόσκλησης του ειδικού διαχειριστή της ΕΝΑΕ (η οποία έχει υπαχθεί στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014) για τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού, με αντικείμενο την εκποίηση ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου περιουσιακών στοιχείων της, αποτελούμενου από οικόπεδο 350.745,10 τ.μ. με βιοτεχνικές – βιομηχανικές εγκαταστάσεις· β) της από 7.7.2021 έκθεσης του ειδικού διαχειριστή της ΕΝΑΕ περί περάτωσης του διαγωνισμού και ανακήρυξης πλειοδότη, αφού έκρινε ομοφώνως ότι στερείται δικαιοδοσίας για την εκδίκασή της, δεδομένου ότι πρόκειται περί ιδιωτικής διαφοράς.

Τούτο, διότι η σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού υπό ειδική διαχείριση επιχείρησης, η οποία καταρτίζεται μεταξύ του ειδικού διαχειριστή, ως ασκούντος τη διοίκηση και διαχείριση ιδιωτικής επιχείρησης που έχει πτωχευτική ικανότητα, και του υπερθεματιστή στον διενεργηθέντα πλειοδοτικό διαγωνισμό, είναι σύμβαση του ιδιωτικού δικαίου, η δε διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνισμού (ως εν προκειμένω) που κατατείνει στη σύναψη της σύμβασης αυτής, εντάσσεται και αυτή εξ ολοκλήρου στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου, με συνέπεια οι αναφυόμενες καθ’ όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του (από την προκήρυξη έως την κατάρτιση της σύμβασης) διαφορές να είναι ιδιωτικές και να υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων.

Η δημοσίευση των αποφάσεων αναμένεται εντός του Οκτωβρίου τρέχοντος έτους.

Δημήτριος Σκαλτσούνης».

giorgos prokopiou 910x521 1

Και η δήλωση του δημάρχου Χαϊδαρίου Βαγγέλη Ντηνιακού

Ο δήμαρχος Χαϊδαρίου Βαγγέλης Ντηνιακός με δήλωσή για την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία απέρριψε την αίτηση ακυρώσεως του Δήμου Χαϊδαρίου για τη μεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στην εταιρεία «MILINA ENTERPRISES COMPANY LIMITED», είχε αναφέρει τα εξής:

«Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ απορρίπτει για τυπικούς-δικονομικούς λόγους το ένδικο βοήθημα που άσκησε ο Δήμος Χαϊδαρίου και δεν εισέρχεται στην ουσία των ισχυρισμών μας. Η υπόθεση εισήχθη προς συζήτηση κατόπιν αιτήματος της ΕΤΑΔ στην ολομέλεια του ΣΤΕ -μετά την ευδοκίμηση της αίτησης αναστολής μας στο αρμόδιο τμήμα. Το τμήμα του ΣΤΕ ουδέποτε έθεσε θέμα τυπικής αρμοδιότητας. Το σκεπτικό της απόφασης θα το γνωρίζουμε τον Οκτώβριο.

Όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, είμαστε σύμφωνοι με τη συνέχιση της λειτουργίας των «Ελληνικών Ναυπηγείων». Έχουμε όμως εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεσή μας με την απώλεια κοινόχρηστων χώρων και με περιβαλλοντικά καταστροφικές χρήσεις, όπως η χωροθέτηση κάθε είδους μονάδας LNG.

Σε κάθε περίπτωση, η προσπάθεια διασφάλισης της κοινόχρηστης πρόσβασης του Δήμου Χαϊδαρίου στη θάλασσα όσο και της προστασίας του ήδη επιβαρυμένου στην περιοχή μας φυσικού περιβάλλοντος, σε μία Δυτική Αθήνα που οι ανισότητες αντί να αμβλύνονται διογκώνονται, τόσο σε πολιτικό όσο και σε και νομικό επίπεδο, θα συνεχιστεί».