Ceres Shipping – ECOLOG | Επενδύσεις σε στόλο 60 πλοίων με στόχο τη δέσμευση άνθρακα

Ceres Shipping - ECOLOG | Επενδύσεις σε στόλο 60 πλοίων με στόχο τη δέσμευση άνθρακα

Οι νέες καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος προσέλκυαν πάντοτε τους Έλληνες εφοπλιστές. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι είναι πρωτοπόροι και στις επενδύσεις σε πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

κείμενο Λάμπρος Καραγεώργος

Στο πλαίσιο αυτό ερμηνεύεται από παράγοντες της ναυτιλίας η χθεσινή ανακοίνωση του Έλληνα εφοπλιστή Παναγιώτη (Peter) Λιβανού να επενδύσει στη «βιομηχανία» δέσμευσης μεταφοράς, αποθήκευσης άνθρακα (Carbon Capture Utilisation and Storage -CCUS) ενόψει του στόχου για μηδενικούς εκπομπές CO2  μέχρι 2050.

Η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς (CCS) αποτελεί γεφυρωτική τεχνολογία που συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Συνίσταται στη δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλοία κ.λ.π., στη μεταφορά του σε τόπο αποθήκευσης και στην έγχυσή του σε κατάλληλους υπόγειους γεωλογικούς σχηματισμούς ή άλλους χώρους για μόνιμη αποθήκευση ή επαναχρησιμοποίηση.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της νεοσυσταθείσας εταιρείας ECOLOG, θα επενδύσει στην ανάπτυξη  60 πλοίων, και τους αναγκαίους τερματικούς σταθμούς για τη μεταφορά 50 εκατομμυρίων τόνων CO2 ετησίως έως το 2035. Προς υποστήριξη των σχεδίων της βιομηχανίας για μείωση των επιβλαβών εκπομπών, αυτό το εκτεταμένο δίκτυο δια θαλάσσης θα συνδέει πομπούς εκπομπών CO2 με τους φορείς αποθήκευσης έναντι  χαμηλού κόστους ή της επαναχρησιμοποίησης, με το ανάλογο κόστος.

Μεταφορά

Όπως δηλώνει η εταιρεία πρόκειται να ξεκινήσει με την μεταφορά 5 εκατ. τόνων ετησίως το 2025 με 2026 και να φτάσει τους 50 εκατ. τόνους το 2035.

Αυτή η νέα επιχείρηση υποστηρίζεται από την Ceres Shipping τη ναυαρχίδα του ναυτιλιακού ομίλου του κ. Λιβανού, της οποίας το επενδυτικό ενδιαφέρον επεκτείνεται τόσο στη μεταφορά  υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω της GasLog Ltd όσο και τη μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου μέσω της DryLog. Η Ceres Shipping σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνει ότι «είμαστε  εξαιρετικά υπερήφανοι που ανακοινώνουμε δημόσια την έναρξη λειτουργίας της ECOLOG και του ρόλου που θα παίξει στις προσπάθειες του κόσμου να φτάσει το Net Zero έως το 2050». Η ECOLOG προστίθεται στην ανακοίνωση θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της επειγόντως απαιτούμενης υιοθέτησης του CCUS προσφέροντας midstream (μεταφορά, αποθήκευση, χονδρική διάθεσή), υπηρεσίες.

Πρώτα στο είδος

Τα πλοία της ECOLOG θα είναι πρώτα στο είδος τους σε ένα εύρος μεταφορικής ικανότητας  που θα κυμαίνεται από 20.000 κυβικά μέτρα το μικρότερο για τοπικές μεταφορές μέχρι και 85.000 κυβικά μέτρα για εμπορικές συναλλαγές μεγαλύτερης απόστασης. Το κάθε ένα από τα πλοία θα μεταφέρει πάνω από 1 εκατομμύριο τόνους CO2 ετησίως μεταξύ των τερματικών εισαγωγών και εξαγωγών της ECOLOG. Τα πλοία και οι τερματικοί σταθμοί θα λειτουργούν σε πίεση 8 bar για την εξασφάλιση αποτελεσματικής και ασφαλούς μεταφοράς μεγάλων όγκων CO2 . Όλες οι τεχνολογίες που πρόκειται να αναπτυχθούν σε αυτό το δίκτυο έχουν καθιερωθεί για πολλούς χρόνια, απλώς αναδιαμορφώθηκε για κλίμακα και προϊόν.

Ο Jasper Heikes εκ μέρους της ECOLOG πρόσθεσε ότι η ECOLOG είναι ένα συναρπαστικό και επίκαιρο εγχείρημα έτοιμο να δημιουργήσει χαμηλού  κόστους, λύσεις μεγάλης κλίμακας και ταχύτητας για τους εκπομπούς ρύπων CO2 για τη μεταφορά και τη μόνιμη αποθήκευση τους.

Η εταιρεία συμπλήρωσε, εργάζεται στην κατεύθυνση να ανταποκριθεί στην παγκόσμια πρόκληση να δεσμευτούν 7,6 γιγατόνοι CO2 έως το 2050 για να παραμείνει η υπερθέρμανση του πλανήτη εντός του στόχου του 1,5 βαθμού.

Ceres Shipping invests in a fleet of 60 ships to carry CO2

New innovative technological solutions that contribute to the protection of the environment have always attracted Greek shipowners. It is no coincidence that they are also pioneers in investments in liquefied natural gas carriers. In this context, yesterday’s announcement by the Greek shipowner Panagiotis (Peter) LIvanos to invest in the “industry” of  Carbon Capture Utilization and Storage – CCUS in view of the target for zero emissions by 2050.

The capture and storage of carbon dioxide in geological formations (CCS) is a bridging technology that contributes to tackling climate change. It consists of capturing carbon dioxide (CO2) from industrial facilities, ships, etc., transporting it to a storage site and injecting it into suitable underground geological formations or other sites for permanent storage or reuse.

According to an announcement by the newly established company ECOLOG, it will invest in 60 ships, and the necessary terminals to transport 50 million tons of CO2 per year by 2035. In support of industry plans to reduce harmful emissions, this extensive network by sea will connect CO2 emitters to storage facilities for low cost or reuse, at a corresponding cost.

Transportation

According to the company, it is going to start with the transportation of 5 million tons per year in 2025 to 2026 and reach 50 million tons by 2035.

This new business is supported by Ceres Shipping, the flagship of Mr. Livano’s shipping group, whose investment interest extends to both liquefied natural gas (LNG) transportation via GasLog Ltd and bulk dry cargo transportation through DryLog. Ceres Shipping states in a relevant announcement that “we are extremely proud to publicly announce the launch of ECOLOG and the role it will play in the world’s efforts to reach Net Zero by 2050”. ECOLOG, according to the announcement, will help accelerate the urgently needed adoption of CCUS by offering midstream (transport, storage, wholesale) services.

First of their kind

ECOLOG ships will be the first of their kind in a range of capacity ranging from a minimum of 20,000 cubic meters for local transport up to 85,000 cubic meters for longer distance trade. Each of the vessels will carry over 1 million tonnes of CO2 per year between ECOLOG terminal. Ships and terminals will operate at a pressure of 8 bar to ensure efficient and safe transport of large volumes of CO2. All the technologies that are going to be developed in this network have been established for many years, just redesigned for scale and product.

Jasper Heikes on behalf of ECOLOG added that ECOLOG is an exciting and timely undertaking ready to create low-cost, large-scale, high-speed solutions for CO2 emitters for transport and permanent storage.

The company added, it is working towards meeting the global challenge of committing 7.6 gigatons of CO2 by 2050 to keep global warming within the 1.5C degree target.

O Παναγιώτης (Peter) Λιβανος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *