100 Χρόνια «TO ΒΗΜΑ» | Η ιστορική εφημερίδα συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής

100 Χρόνια «TO ΒΗΜΑ» | Η ιστορική εφημερίδα συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής

Ένας αιώνας ιστορίας για την εμβληματική εφημερίδα

Εκατό ακριβώς χρόνια κυκλοφορίας και ιστορίας κλείνει σήμερα η εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Ιδρυτής του «ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ», όπως ήταν ο τίτλος του «ΒHΜΑΤΟΣ» προπολεμικά, είναι ο σπουδαίος δημοσιογράφος και στενός φίλος του Ελευθέριου Βενιζέλου, Δημήτριος Λαμπράκης, πλαισιωμένους από διακεκριμένες προσωπικότητες της πολιτικής, των γραμμάτων και των τεχνών.

Ήταν 6 Φεβρουαρίου του 1922, όταν το «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒHΜΑ» δημοσιεύει το πρώτο του φύλλο σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής εταιρείας.

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 6.2.1922, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒHΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Βρισκόμαστε λίγο πριν την τραγική κατάληξη της Μικρασιατικής περιπέτειας, τα ελληνικά στρατεύματα παραμένουν αγκιστρωμένα στη Μικρά Ασία και στην πρωθυπουργία βρίσκεται ο κύριος εκφραστής του αντιβενιζελισμού, Δημήτριος Γούναρης.

Oι πρώτες γραμμές του πρώτου κύριου άρθρου που δημοσιεύει η εφημερίδα αποτυπώνουν την κατάσταση που επικρατεί.

Το δαιμόνιον της έριδος

«Υπό την λυσσαλέαν πνοήν εξαφνικής καταιγίδος, βλέπομεν εξασθενιζομένην μέχρι της χθες μέσα εις την σβυσμένην εστίαν της Ακροπόλεως.

»Αφού εφώτισε με την υπέροχον λάμψιν της τον θριαμβευτικώτερον δρόμον, τον οποίον ευρήκαν ελπίδες και πόθοι των αδελφών μας των σκλάβων, χάνεται πλέον εις την πνιγηροτέραν ατμόσφαιραν αγριωτάτου πολιτικού μίσους.

»Το δαιμόνιον της Έριδος θριαμβεύει τώρα εις την Ελλάδα. Και είναι βέβαια εξαιρετικώς άχαρι το έργον, δι΄όσους θα είχαν διάθεσιν προς μίαν ειλικρινή και καλής πίστεως συζήτησιν, όταν υπέρ την ψυχράν λογικήν κυριαρχούν απολύτως τα αχαλίνωτα πάθη σήμερον».

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 6.2.1922, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ιδεολογικά και πολιτικά, το «ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ» τάχθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του Ελευθέριου Βενιζέλου και του Κόμματος των Φιλελευθέρων.

«Πρόγραμμα του “Ελευθέρου Βήματος” είνε το πρόγραμμα του Κόμματος των Φιλελευθέρων, εις το οποίον ανήκουν οι ιδρυταί και οι συνεργάται του. Θα εμπνέεται συνεπώς εκ των αρχών  της λαϊκής επαναστάσεως του 1909 (σ.σ. Κίνημα στο Γουδή), εκ της οποίας προέκυψε τούτο. (…)

»Θα καταπολεμήση πάσαν προσπάθειαν τείνουσαν να διαστρεβλώση το Πολίτευμα, και θα επιδιώξη την αναστήλωσιν αυτού επί των δημοκρατικών αρχών υφ’ ων ενεπνέσθη το Σύνταγμα του 1864, όπες επεβλήθη διά της Μεταπολιτεύσεως του 1862 (σ.σ. Έξωση του Όθωνα) προς εδραίωσιν των κοινοβουλευτικών εκείνων θεσμών, οίτινες ελειτούργησαν κανονικώς επί μίαν συνεχή πεντηκονταετίαν, μέχρι του 1915».

»Από απόψεως εξωτερικής πολιτικής είνε γνωστόν ότι: το Κόμμα των Φιλελευθέρων επεδίωξεν ανέκαθεν την προσαρμογήν της Ελληνικής πολιτικής προς την εξωτερικήν πολιτικήν της Αγγλίας και της Γαλλίας.

»Χάρις εις το εξωτερικόν τούτο πρόγραμμα κατώρθωσε το Κόμμα των Φιλελευθέρων να επεκτείνη τα όρια του Κράτους μέχρι των Σάρδεων και μέχρι των πυλών της Κωνσταντινουπόλεως.

»Ατυχώς αι θεμελιώδεις βάσεις της πολιτικής αυτής δεν ετηρήθησεν υπό των μετανοεμβριανών Κυβερνήσεων (σ.σ. αντιβενιζελικές κυβερνήσεις από Νοέμβριο 1920 και μετά).

»Το “Ελεύθερον Βήμα θα υποστηρίξη την επάνοδον της Ελλάδος εις την εξωτερικήν εκείνην πολιτικήν ήτις είναι απαραίτητος προϋπόθεσις:

Διά την σύναψιν, κατόπιν τόσων αγώνων, ικανοποιητικής ειρήνης με την
Τουρκίαν.

Διά την επιδίωξιν, τελειωτικώς, ικανοποιητικής συνεννοήσεως με την Ιταλίαν

Διά την επιτυχίαν στενωτέρας συνεργασίας μετά των Βαλκανικών Κρατών».

100 Χρόνια Ιστορίας

Ακολούθησε η Μικρασιατική Καταστροφή…

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΒΗΜΑ», 2.9.1922, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η Ιστορία συνέχισε την πορεία της, όπως και ΤΟ ΒΗΜΑ φιλοξενώντας τα κείμενα των σπουδαιότερων εκπροσώπων της δημοσιογραφίας, της πολιτικής, της οικονομίας και των τεχνών.

Από τον ξεριζωμό του ’22, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο ως την Πτώση του Τείχους,  την Οικονομική και Νομισματική Ένωση της Ευρώπης και την παγκόσμια υγειονομική κρίση του σήμερα

Εκατό χρόνια Ιστορίας,  μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Έναν αιώνα τώρα ΤΟ ΒΗΜΑ γράφει ιστορία.

«ΤΟ ΒΗΜΑ», 6.2.2022, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours